دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهران   آرین

پست الکترونیکی : mehranarian@srbiau.ac.ir,mehranarian@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زمین شناسی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زمین شناسی ساختمانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زمین شناسی ساختمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

عضو کارگروه تخصصی زمین شناسی خرید تجهیزات  آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی1392 تاکنون

رییس کمیته تخصصی زمین شناسی شورای برنامه ریزی  دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1392 تاکنون

 


عضویت در جوامع علمی

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن مهندسی زلزله

انجمن ژیوفیزیک ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زمین شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه زمین شناسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382

مهران آرین

مهران آرین

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^