دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مهران آرین و همکاران, 50 فقره مقاله,

مقالات چاپ شده در نشریات

آرین و همکاران, 200 فقره مقاله,

کتب

آرین، م., 1393, مبانی زمین ساخت, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین ، م. ، ملکی، ز., 1393, اصول تکتونیک تجربی, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین ، م. ، فیضی، ف., 1393, مقدمه ای بر پژوهش در مهندسی معدن، نفت و زمین شناسی, نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, تالیف

آرین ، م. ، ملکی، ز., 1387, زمین شناسی ساختمانی پایه (ویژه دانشجویان مهندسی نفت و ژئوفیزیک), مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

آرین، م., 1391, ردپای تاریخ بر تارک ایران زمین, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین، م., 1390, زمین ساخت های پی سنگ و زمین شناسی ایران, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین، م., 1390, دیباچه ای بر زمین ساخت های نمک ایران, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین، م., 1390, زمین ساخت خاورمیانه, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین، م., 1390-دوم, دیاپیریسم و زمین ساخت های نمک, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین، م., 1389, لرزه زمین ساخت کاربردی, مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

آرین، م., 1389, چین خوردگی, مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

آرین، م., 1389, تکتونیک و رسوبگذاری, مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

آرین، م., 1388, تکتونیک صفحه ای و تکوین قاره ها, مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

آرین، م., 1388, تکتونیک برخوردی, مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

آرین، م., 1388-اول, دیاپیریسم و تکتونیک نمک, مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

قرشی ، م. ، آرین ، م., 1389, تکتونیک ایران, سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدنی كشور, تالیف

پورکرمانی،م. ، معتمدی، ح. ، آرین، م.، ادیب، ا., 1386, زمین ساخت, نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, تالیف

آرین، م. ، جعفری درگاهی، ه., 1389, دیباچه ای بر زمین شناسی نفت ایران, انتشارات آثار نفیس, تالیف

آرین ، م. ، ملکی، ز., 1388, نئوتکتونیک(نوزمین ساخت), مرکز پژوهشی زمین شناسی فرازمین, تالیف

پورکرمانی،م. ، آرین، م., 1385, زمین شناسی ساختمانی کاربردی, انتشارات یکان, تالیف

پورکرمانی، م. ، آرین، م., 1377, لرزه خیزی ایران, دانشگاه شهید بهشتی, تالیف

پورکرمانی، م. ، آرین، م., 1376-اول, سایزموتکتونیک (لرزه زمین ساخت), نشر مهندسین مشاور دزآب, تالیف

پورکرمانی، م. ، آرین، م., 1386-دوم, سایزموتکتونیک (لرزه زمین ساخت), شر مهندسین مشاور دزآب,

موضوعات تدریس تخصصی

چین خوردگی

نو زمین ساخت

دیاپیریسم نمک

لرزه زمین ساخت

 

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

- راهنمایی 27 پایان نامه دوره دکتری زمین شناسی, راهنمایی 60 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی,

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

مدیر گروه زمین شناسی در مقطع کارشناسی ارشد

 عضوکمیته تخصصی زمین شناسی شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی 

 عضو کمیته تخصصی زمین شناسی؛ ریاضی و فیزیک هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی نمونه کشوری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

برگزیده  رتبه دوم کتاب سال دانشجویی کشور در شاخه فنی مهندسی

برگزیده رتبه اول رساله دکتری سال کشور در شاخه علوم پایه

برگزیده ربع قرن انجمن نخبگان ایران

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 برگزیده رتبه اول تالیف کتاب سال انجمن زمین شناسی ایران

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

روش تحقیق

تکتونیک و رسوبگذاری

تکتونیک برخوردی

تکوین قاره ها 

تکتونیک ایران

تکتونیک خاورمیانه

تحلیل حوضه ها

زمین شناسی ساختمانی

زمین ساخت

سایزموتکتونیک

 

مهران آرین

مهران آرین

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^