دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
دروس

نیمسال دوم 95-94

» روش تحقیق ادامه...

» روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته ادامه...

» تکتونیک و رسوبگذاری ادامه...

مهران آرین

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^