دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
دروس

نیمسال دوم 97-96

» زمین شناسی ساختمانی

» زمین ساخت

» تکوین قاره ها

» تکتونیک برخوردی

» تحلیل حوضه ها

مهران آرین

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^